Najnowsze Wiadomości :
: Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 lutego 2024 r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. podjęła realizację bezpłatnych usług w ramach Lokalnego Punktu Informacyjn : W wtorek 30 stycznia br. obyło się drugie spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne z przedstawicielami sektora rybackiego, wędkarzami oraz przedstawicielami miaste : Jest nam miło poinformować Państwa, że we wtorek 30 stycznia br. obędzie się kolejne spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne ”on-line” z przedstawicielami sektora : W dniu dzisiejszym tj. 29 grudnia br. odbyło się ostanie w tym roku posiedzenie Zarządu. W trakcie obrad podsumowano bieżący rok, także całą perspektywę wdrażan : Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniem za d : W dniu 15 grudnia Starostwo Powiatowe w Bytowie wraz z Rybacką Lokalną Grupą Działania „Pojezierze Bytowskie” zorganizowały uroczyste spotkanie świąteczne w nas : Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych ko : W naszej siedzibie prawdziwa zima, widok dech zapiera w piersiach, powietrze świeże i mroźne, tyko bałwana jeszcze ulepić się nie da, bo śnieg sypki od mrozu. : W piątek 24 listopada obyło się kolejne spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne z przedstawicielami sektora rybackiego i wędkarzami dotyczące opracowania nowej Lo : W dniu 16 listopada 2023 Pani Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, w towarzystwie Prorektora ds. Studenckich - dr hab. inż. Toma

Nasze Imprezy

Uroczyste Spotkanie ...
W dniu 15 grudnia Starostwo Powiatowe w Bytowie wraz z ...
Read more
Wiosenne porządki i ...
Stało się już tradycją, wzorem roku ubiegłego ...
Read more
Spinningowe Zawody ...
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" była ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

 

Zestaw pytań i odpowiedzi zebranych podczas trwania projektu

 

1. Czy realizacja zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (kiedy inwestorem jest gmina lub stowarzyszenie) spełnia wymogi kompletności dokumentów?

W ocenie samorządu województwa, rozwiązania systemowe nie dopuszczają realizacji operacji w formie zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z zapisami  instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w przypadku robót budowlanych należy załączyć kosztorys inwestorski (jeżeli wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp oraz jednocześnie planowana przez wnioskodawcę wartość robót budowlanych przekracza 30 000 euro) i decyzję o pozwoleniu na budowę, gdy na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń. „Planując wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie należy więc uwzględnić czas niezbędny do wykonania i uzgodnienia projektu budowlanego, czas na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dodatkowo czas, w którym decyzja stanie się ostateczna”.  W instrukcji wskazano, iż jeżeli „wnioskodawca nie dysponuje ostatecznym pozwoleniem na budowę w dniu składania wniosku, decyzję taką powinien dostarczyć najpóźniej na etapie pierwszego wniosku o płatność”.

 

2. Podmiot gospodarczy z branży rybackiej, chce zbudować przepławkę ułatwiającą migrację przez rzekę cennych przyrodniczo gatunków. Takie wytyczne podmiot otrzymał w decyzji środowiskowej. Czy może skorzystać z przedsięwzięcia 2.1.1. ? Czy dodatkowo w jego ramach może zainstalować u siebie system oze w celu przejścia na inne źródło energii? (treść przedsięwzięcia: Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego elementów w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu lub podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii)

W ramach § 2 pkt 3 rozporządzenia dofinansowane mogą być projekty polegające na wspieraniu i wykorzystywaniu atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Działania objęte dofinansowaniem określone są w § 6 rozporządzenia.

Na tak zadane pytanie nie jest możliwe udzielenie wiążącej odpowiedzi. Jak wskazano w pytaniu potencjalny wnioskodawca został zobowiązany do budowy przepławki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a przepisy prawa zobowiązują wnioskodawcę do realizacji warunków koniecznych zawartych w przedmiotowej decyzji. W związku z powyższym wszelkie zobowiązania wynikające z decyzji prawnych są wiążące dla wnioskodawcy, czyli są konieczne do spełnienia.

3 . Proszę o informację ws. zapisu art. 95 lit. b Rozporządzenia 508/2014, dot. intensywności wsparcia. Zapis ten mówi, że wsparcie może być zwiększone, jeżeli operację przeprowadza się na podst…. Itd., a także zapewnia publiczny dostęp do jej wyników.

Jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorca lub osoba fizyczna, w jaki sposób może ona zapewnić publiczny dostęp do wyników operacji?

W odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie informuję, iż wnioskodawca będący przedsiębiorcą czy osobą fizyczną sam określa warunki jakie spełni, by zapewnić publiczny dostęp do wyników własnej operacji. Takie informacje powinien zawrzeć we wniosku o dofinansowanie.

4. Czy koszty sporządzenia Studium Wykonalności lub Biznes Planu można uznać za koszty kwalifikowane?
Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizacje środków objętych osia priorytetową 4 (…) do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy z tytułu realizacji tej operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 55 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwanego dalej “rozporządzeniem nr 1198/2006”. Ponadto zgodnie z § 16 ust. 2 w/w rozporządzenia do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty kwalifikowalne poniesione przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
Koszty sporządzenia Studium Wykonalności lub Biznes Planu będą poniesione w trakcie sporządzania wniosku o dofinansowanie jeszcze przed dniem złożenia wniosku przez beneficjenta, które w świetle powyższych przepisów nie mieszczą się w kategorii kosztów kwalifikowalnych.

5. Czy 3 - letnia trwałość gospodarcza w rozumieniu zatrudnienia sezonowego na podstawie umowy cywilno-prawnej (np. ratownik przy plaży gminnej, pracownik w wypożyczalni sprzętu wodnego) dotyczy okresu 3 sezonów (czyli 3 lata po 3 miesiące letnie)?
Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizacje środków objętych osią priorytetową 4 (…) realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeżeli założono przynajmniej 10-letni okres użytkowania budynków, budowli lub innych obiektów budowlanych bezpośrednio związanych z wykonywaniem planowanej inwestycji oraz 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego, bezpośrednio związanych z planowaną inwestycją. Zatrudnienie pracowników sezonowych dotyczy “sezonu” czyli w tym przypadku kilku lat po np. 3 miesiące w każdym roku.

6. Od kiedy mierzy się stan zatrudnienia? (1 rok wstecz?)  Na jakiej podstawie? Jakie dokumenty są potrzebne do weryfikacji stanu zatrudnienia?

Odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Wnioskodawca wskazuje stan zatrudnienia na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. W sytuacji, gdy dojdzie do zmian w zakresie danych objętych wnioskiem o dofinansowanie Wnioskodawca powinien poinformować Instytucję Pośredniczącą w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą do wniosku o dofinansowanie załącza oświadczenie o niezatrudnianiu lub zatrudnianiu pracowników wraz z oryginałem zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek.

7. Czy w przedsięwzięciu 2.1.1. Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego elementów w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu i podejmowanie działań  na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii, gdzie dofinansowanie wynosi 85%,

 1. wnioskująca osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, może wystąpić w imieniu zbiorowości (sąsiadów, grupy nieformalnej), wykazując spełnienie kryterium określone w art. 95 ust. 3 lit a ppkt (i) (jako odstępstwo?
 2. Czy może wystąpić sama wpisując się w ppkt (III)?

Odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

Uprzejmie informuję, iż Wnioskodawca sam wskazuje, który z warunków określonych w art. 95 ust. 3 rozporządzenia 508/2014 spełnia w celu uzyskania dofinansowania na poziomie 85% a we wniosku o dofinansowanie oraz załącznikach zawiera informacje niezbędne do oceny ustalenia spełnienia warunku oraz ustalenia kwoty wsparcia.

Przypominam, że niezależnie od wybranego kryterium należy zapewnić publiczny dostęp do operacji objętej wnioskiem o dofinansowanie.

 

Interpretacje i wyjaśnienia dotyczące PO "Rybactwo i Morze" na 2014-2020

 

Pismo z odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej na pytania dot. funkcjonowania Rybackich Lokalnych Grup Działania.

 

W nawiązaniu do spotkania w dniu 11 października 2016 r., podczas którego omówione zostały odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 19 września 2016 r. znak: RLGD- Op/90/2016 związane z funkcjonowaniem Rybackich Lokalnych Grup Działania, poniżej przedstawiam stanowisko Instytucji Zarządzającej.

 1. Prosimy o wyjaśnienie zapisów w rozporządzeniu dotyczącym Priorytetu 4 odnośnie maksymalnej kwoty dofinansowania w wysokości 300 000 zł. Czy limit ten dotyczy jednego wniosku (operacji) składanej przez danego beneficjenta w ramach realizacji danego celu, czy jest to limit jaki obowiązuje dengo wnioskodawcę w ramach całego okresu finansowania (w ramach relacji jednego celu)? Czy jest to może limit, który dotyczy jedynie operacji i np. jeden wnioskodawca (np. przedsiębiorstwo) może złożyć w jednym naborze kilka wniosków, a każdy z nich na kwotę wnioskowaną w wysokości 300 000 (§ 4-7)?

Przepis zawarty w § 4 pkt 2 lit. c i § 5 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym kosztów bieżących i aktywizacji, objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1435) zwanego dalej „rozporządzeniem” stanowi, że pomoc finansowa będzie przyznawana do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę. Wymieniona kwota dotyczy jednego wnioskodawcy (podmiotu) w ramach celu w czasie realizacji programu operacyjnego. Jeśli wnioskodawcy zostanie przyznana kwota mniejsza, może on złożyć następny wniosek, ale nie może przekroczyć kwoty wskazanej w przedmiotowych przepisach.

 1. Czy łańcuch dostaw, o którym mowa w § 4 pkt 1 a, oznacza konieczność prowadzenia przez beneficjenta działalności w całym łańcuchu dostaw, tj. produkcji, przetwarzaniu i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury? Czy wystarczy aby beneficjent zajmował się tylko jednym z elementów łańcucha dostaw (np. obrotem produktami rybnymi poprzez otworzenie sklepu rybnego)?

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia pomoc finansowa jest przyznawana na podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Zatem z wymienionego przepisu wynika, że pomoc będzie kierowana na etap lub etapy łańcucha dostaw, a nie na wszystkie etapy łącznie.

 1. Prosimy o informację czy z Priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze 2014-2020 będzie mógł skorzystać rybak-rolnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej (ubezpieczony w KRUS) i w ramach realizacji operacji nie będzie tworzył działalności (§ 4-5)?

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014, poz. 1502) pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Z przepisu wynika, że osoba fizyczna może zatrudniać pracowników. Natomiast wg § 4 pkt 2 lit a) i § 5 pkt 2 lit a) rozporządzenia pomoc przyznawana jest wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203), zwanej dalej „ustawą o EFMR”. Wymieniony przepis ustawy stanowi, że w ramach programu operacyjnego pomoc jest przyznawana osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej. Osobo fizyczna może ubiegać się dofinansowanie w ramach priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020, jednak musi spełniać pozostałe warunki dotyczące zatrudnienia pracowników, a także sfinansowania 50% kosztów kwalifikowalnych. W związku z tym, zdaniem Instytucji Zarządzającej rybak-rolnik nieprowadzący działalności gospodarczej jest uprawniony do ubiegania się o pomoc finansową w ramach celów wymienionych w § 4 i § 5 rozporządzenia zgodnie z warunkami zapisanymi w rozporządzeniu, w tym założenia działalności gospodarczej jeśli specyfika operacji tego dotyczy.

 1. Prosimy zdefiniować pojęcia „utrzymania miejsca pracy”. Czy rybak - rolnik nieprowadzący działalności gospodarczej (ubezpieczony w KRUS) będzie mógł wykazać utrzymanie siebie jako miejsca pracy albo członka swojej rodziny? Na podstawie jakich dokumentów będzie prowadzona weryfikacja (w celu sprawdzenia osiągnięcia wskaźników) utrzymania tego miejsca pracy? Na podstawie jakich dokumentów będą rozliczane miejsca pracy etatowe? Czy jako utrzymanie miejsc pracy można zaliczyć utrzymanie sezonowych miejsc pracy zawieranych na podstawie umów cywilno-prawnych w sezonie świątecznym? Czy praca na część etatu (np. ^) spełnia warunek utrzymania utworzenia miejsca pracy (§ 4 pkt 2 d, § 5 pkt 2 d)?

Wymóg utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy warunkujący przyznanie pomocy finansowej w ramach celów uszczegółowionych w § 4 i § 5 rozporządzenia, dotyczy każdego miejsca pracy w sektorze rybołówstwa i akwakultury, które dzięki otrzymanemu wsparciu nadal będzie funkcjonowało.

Obecnie trwają prace w Komisji Europejskiej nad opracowaniem oficjalnej wersji dotyczącej wskaźników. IZ poinformuje o wytycznych niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 1. Prosimy o informację o jakie operacje wpisują się w zapis „podejmowanie, wykonywanie, lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury”. Czy każdy rodzaj działalności gospodarczej prowadzony na terenie zależy od rybactwa (np. fryzjer, mechanik) będzie traktowany jako ten, który służy rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury?

Przepis zawarty w § 5 pkt 1 lit. b rozporządzenia dopuszcza ubieganie się podmiotów prowadzących działalność poza sektorem rybołówstwa i akwakultury na obszarach objętych LSR, jednak należy pamiętać, że ich operacje muszą być zgodne z LSR, uzyskać określoną liczbę punktów oraz mieścić się w pomocy de minimis, jeśli specyfika planowanej operacji wykracza poza pomoc w sektorze rybołówstwa.

 1. Czy w ramach działania: przywracanie (...) potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury (...) w przypadku szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt można realizować zadania polegające np. na zarybianiu stawów, po zniszczeniach dokonanych przez chronione gatunki zwierząt lub odbudowę grobli?

Czy w ramach opisanego celu można podjąć działania w celu zabezpieczenia potencjału produkcyjnego. Czyli de facto przez wystąpieniem ewentualnych szkód czy to w postaci zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej czy w postaci szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt?

Prosimy o wskazanie definicji zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Wymienione w pytaniu działanie ma celu dofinansowanie odtworzenia stada zniszczonego przez chronione gatunki zwierząt, jednak nie przewiduje ono zarybiania stawów. Jak również intencją prawodawcy było przekazywanie dofinansowania na operacje związane z odbudową infrastruktury stawowej.

Zgodnie z intencją Instytucji Zarządzającej zapis § 5 pkt 1 lit. b rozporządzenia miał na celu umożliwienie dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do zapobieżenia negatywnym skutkom wystąpienia zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Zgodnie z § 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia dofinansowanie może być przyznane na operacje obejmujące przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt. Definicja klęski żywiołowej zawarta została w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 333, ze zm.). Klęska żywiołowa oznacza katastrofę naturalną lub awarię

techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

Wg opinii IZ na działalność rybacką, w szczególności w zakresie hodowli ryb i rybołówstwa śródlądowego, wpływ mają klęski naturalne, na mniejszą skalę, występujące lokalnie. W przypadku działalności rybackiej zdarzenia takie, m. in. powodzie, mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia wieloletnich efektów hodowli ryb lub infrastruktury służącej rybactwu.

W związku z tym rozporządzenie zawiera wyrażenie „zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej”, ponieważ użycie pojęcia klęska żywiołowa wiąże się z uruchomieniem procedury określonej w ww. ustawie. Ponadto może ono być nieadekwatne do sytuacji w rybactwie, które mogą być skutkiem wielu trudnych do określenia zdarzeń o mniejszym zasięgu terytorialnym.

 1. Jak należy rozumieć zapis z § 6 pkt 1 lit. d „ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo”. Jakiego rodzaju operacje kwalifikuje się do wsparcia?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) formami ochrony przyrody są:

 • parki narodowe;
 • rezerwaty przyrody;
 • parki krajobrazowe;
 • obszary chronionego krajobrazu;
 • obszary Natura 2000;
 • pomniki przyrody;
 • stanowiska dokumentacyjne;
 • użytki ekologiczne;
 • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
 • ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Przepis ujęty w § 6 pkt 1 lit. d rozporządzenia daje możliwość uzyskania dofinansowania operacji polegających na ochronie ww. form ochrony przyrody poprzez działanie zmierzające do kontroli ruchu turystycznego na tych terenach. Zdaniem IZ rodzaje tego typu operacji powinny zostać określone i opisane w strategiach, ponieważ zapis powyższy wynika wprost z potrzeb zgłoszonych przez sieci oraz Lokalne Grupy Rybackie w trakcie konsultacji publicznych nad rozporządzeniem.

 1. W zapisach rozporządzenia widnieje informacja, iż kosztami kwalifikowalnymi mogą być podniesione do 85% kosztów operacji, w sytuacji gdy spełnia ona warunki określone w art. 95 ust. 3 rozp. 508/2014 („operacja spełnia wszystkie wymienione kryteria: jest w interesie zbiorowym, ma zbiorowego beneficjenta; projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym”). Na spotkaniu w dn. 06.09.2016 r. otrzymaliśmy natomiast informację, że operacja ma spełnić przynajmniej jedno ze wskazanych kryteriów. Prosimy o doprecyzowanie warunków otrzymania dofinansowania na poziomie 85%;

-prosimy o doprecyzowanie terminu „innowacyjności na szczeblu lokalnym” wskazanym jako jeden z kryteriów.

Rozporządzenie w § 6 pkt 2 lit. b, § 7 pkt 2 lit. b, § 8 pkt 2 lit. b w celu zwiększenia intensywności pomocy z wysokości 50% do 85% kosztów kwalifikowalnych odsyła do przepisu zawartego w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”. Przepis ten zawiera warunki uzyskania pomocy o większej intensywności, tj.:

 • operacja jest w interesie zbiorowym,
 • ma zbiorowego beneficjenta,
 • projekt ma innowacyjne właściwości w stosownych przypadkach na szczeblu lokalnym.

Jeśli chodzi o priorytet 4 „Zrównoważony rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury” ujęty w rozdziale III Tytułu V rozporządzenia 508/2014, operacja powinna spełniać jedno z ww. kryteriów i zapewniać publiczny dostęp do jej wyników, o czym mowa w punkcie b art. 95 ust. 3 rozporządzenia 508/2014.

Innowacyjność oznacza każdą zmianę, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę. Pomocą w zakwalifikowaniu projektów jako innowacyjne będą również zapisy art. 26 i 47 rozporządzenia 508/2014.

Jednocześnie należy podkreślić, ze stosowane przez Lokalne Grupy Działania pojęcie innowacyjności powinno być zgodne ze wskazanym, opisanym w LSR, a następnie ocenionym w trakcie wyboru LGD.

 1. Prosimy o wyjaśnienie kwestii pomocy de minimis, które będą obowiązywały beneficjentów realizujących operacje z Priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Kto będzie zobligowany do weryfikacji czy dany beneficjent nie przekroczył limitu pomocy de minimis (Grupy działania podczas oceny formalnej lub merytorycznej prowadzonej przez Radę? Czy urzędy marszałkowskie przed podpisaniem umowy?)

Informacja dotycząca pomocy de minimis w priorytecie 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 zostanie przekazana w późniejszym terminie. W opinii Instytucji Zarządzającej LGD powinny informować wnioskodawców o pomocy de minimis. Jednocześnie temat pomocy de minimis będzie przedmiotem najbliższego szkolenia dla RLGD, które IZ planuje w dniach 15-16 grudnia b.r..

 1. Czy kwalifikowalność podatku VAT, w sytuacji gdy beneficjent nie ma możliwości jego zwrotu, będzie uwarunkowana złożeniem oświadczenia beneficjenta czy też będzie musiał on przedstawić indywidualną interpretację?

Zgodnie z art. 69 ust. 3 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) zwane dalej „rozporządzeniem 1303/2013”, podatek od wartości dodanej (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym, z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego.

Stosowne oświadczenie dotyczące podatku VAT zostanie wprowadzone jako załącznik do wniosku o płatność.

 1. Czy kosztem kwalifikowalnym będzie praca pracowników zatrudnionych u beneficjenta? W rozporządzeniu mowa o niekwalifikowalności pracy własnej beneficjenta będącego osobą fizyczną.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” w zakresie Priorytetu 4 nie zawiera zasad kwalifikowalności kosztów nakładów rzeczowych w postaci nieodpłatnej pracy, z uwagi na powyższe tego typu koszty nie są kosztami kwalifikowalnymi w ramach Priorytetu 4.

 1. Czy wymienione w rozporządzeniu „zapewnienie należytych gwarancji technicznych” dla realizacji operacji obejmujące min. pozwolenie budowlane lub zgłoszenie będzie weryfikowane na etapie składania wniosków do RLGD czy może zostać uzupełnione przez beneficjenta do momentu podpisania umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia pozwolenie budowlane albo zgłoszenie należy składać na etapie dofinansowania w przypadku, operacji jeśli wymóg ten wynika z przepisów prawa budowlanego, w celu stwierdzenia zapewnienia należytych gwarancji technicznych operacji. Natomiast stwierdzenie zapewnienia należytych gwarancji technicznych jest warunkiem przyznania pomocy finansowej, o czym mowa w § 14 rozporządzenia.

 1. Czy możemy otrzymać definicję lub procedurę dotyczącą zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców? W poprzednim okresie finansowania (2007­2013) ze względu na brak ogólnokrajowych procedur, temat zachowania konkurencyjności podejmowany był przez każdy Urząd Marszałkowski odrębnie. Jednolite wytyczne w sprawie zachowania konkurencyjności dla wszystkich Lokalnych Grup ułatwiłyby nam oraz beneficjentom procesowania wniosków?

Wymóg zachowania konkurencyjności przy przeprowadzaniu zamówień/zakupów związanych z realizacją operacji przez beneficjentów, którzy nie są zobligowani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), będzie realizowany poprzez złożenie wraz z wnioskiem o płatność co najmniej dwóch ofert dla każdego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

 1. Prosimy o sprecyzowanie zapisów dotyczących kosztów operacyjnych i kosztów finansowych dotyczących kosztów bieżących i aktywizacji. Czy do kosztów operacyjnych możemy zaliczyć koszty delegacji służbowych, czynszu, mediów, usług księgowych i prawniczych, a do kosztów finansowych koszty prowizji bankowych? Czy decyzja w tym zakresie gdzie zakwalifikować dany koszt należy do danej LGD?

Przykładowe koszty przyporządkowane do poszczególnych rodzajów kosztów określonych w § 48 ust. 1 zostały wskazane w instrukcji do wniosku o dofinansowanie. Zdaniem Instytucji Zarządzającej dokładne określenie tych kosztów w formie katalogu zamkniętego może ograniczyć dostęp do kwalifikowalności.

 1. Prosimy o potwierdzenie czy poziom dofinansowanie 95% na funkcjonowanie i projekty współpracy zapisany w Rozporządzeniu dotyczy kwot zapisanych w LSR tj. jeśli w LSR na funkcjonowanie grupa przeznaczyła 950 000 zł - to właśnie to stanowi 95% a grupa może wydatkować środki w wysokości 1 000 000 zł (w tym wkładu własnego).

Poziom dofinansowania 95% na funkcjonowanie dotyczy kosztów kwalifikowalnych.

 1. Prosimy o informację jak będą liczone dostępne środki finansowe określone w umowie. Czy limit 15% środków pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja” dotyczy środków przyznanych na realizację lokalnych strategii, czy środków rzeczywiście wypłaconych i rozliczonych w ramach wdrażania budżetu i będzie obliczany jako procent całkowitych kwalifikowalnych wydatków?

Zwracamy się z prośbą o określenie warunków zmian limitu środków na „Koszty bieżące i aktywizację” z 10% na 15% wysokości dostępnych środków określonych w umowie ramowej. Zależy nami głównie na informacji w zakresie ewentualnych zmian wskaźników operacji na realizację strategii, po zdjęciu części środków przeznaczonych na ten cel w aktualnych budżetach uwzględniających 10% kosztów bieżących.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia 1303/2013 wsparcie na koszty bieżące i aktywizację nie może przekroczyć 25% całkowitych wydatków publicznych. Definicja wydatków publicznych została ujęta w art. 2 pkt 15 tego rozporządzenia. Wskazuje ona, że wydatki publiczne to każdy wkład publiczny w finansowanie operacji, który pochodzi z budżetu krajowych, regionalnych i lokalnych instytucji publicznych, z budżetu Unii związanego z EFSI, z budżetu podmiotów prawa publicznego lub też z budżetu związków instytucji publicznych lub podmiotów prawa publicznego. Z przedmiotowego przepisu wynika, że ustalony limity dotyczy kwoty wydatkowanej na realizację LSR. Rozporządzenie umożliwia wykorzystanie limitu na koszty bieżące i aktywizację w wysokości do 15% środków finansowych dostępnych środków dla poszczególnej strategii (łącznie: wdrażanie LSR, wdrażanie projektów współpracy, koszty bieżące i aktywizacja) ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, ujętych w umowie ramowej. Mając na uwadze przepis z art. 35 ust. 2 rozporządzenia 1303/2013 powyższe dotyczy środków rozliczonych, wydatkowanych. Dokonanie zmiany środków przeznaczonych na koszty bieżące i aktywizację z 10% na 15% dostępnych środków finansowych określonych w umowie ramowej nie może być uzasadnieniem do zmiany wskaźników realizacji strategii.

 1. Czy w związku z opóźnieniami dotyczącymi wdrażani Priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze 2014-2020, tj. wejściem wżycie rozporządzenia we wrześniu 2016 r., ale równoczesnym brakiem rozporządzenia dotyczącego projektów współpracy i zaliczek, Ministerstwo planuje podejść mniej rygorystycznie do wdrażania pierwszego kamienia milowego zaplanowanego do rozliczenia na koniec 2018 r. lub przesunąć jego termin?

Instytucja Zarządzająca rozważa zmianę wymogu dotyczącego realizacji LSR w 2018 r. zawartego w umowie ramowej.

 1. Prosimy o przekazanie informacji na temat zaliczkowania beneficjentów (w tym RLGD) oraz potwierdzenie, że będzie możliwe korzystanie z zaliczek w wysokości 100% kwoty dofinansowania. Prosimy także o informację kiedy możemy spodziewać się rozporządzenia regulującego kwestię zaliczek?

Projekt rozporządzenia dotyczącego udzielania zaliczek został przekazany do konsultacji publicznych. Wg projektu będzie możliwe uzyskanie nawet 100% zaliczkowania operacji. W przypadku lokalnych grup działania nie będzie w tym względzie żadnych ograniczeń, natomiast pewne ograniczenia będą mieli beneficjenci. W chwili obecnej zasady wyglądają tak:

 • beneficjent może otrzymać transzę zaliczki w wysokości maksimum 30% dofinansowania, z zastrzeżeniem pkt 4;
 • przed otrzymaniem kolejnej transzy beneficjent będzie musiał wykazać, że wydał już co najmniej 90% otrzymanej kwoty - nie jest to rozliczenie zaliczki, jedynie wykazanie, że się ją wydatkowało;
 • w momencie w którym po otrzymaniu kolejnej transzy beneficjent otrzymał już co najmniej 60% dofinansowania w formie zaliczki, musi złożyć wniosek o płatność okresową/końcową w terminie 90 dni.
 • beneficjent może sobie zażyczyć jednorazową zaliczkę lub transzę w dowolnej wysokości, innej niż wymienione w pkt 1-3, jednak w takim wypadku zobowiązuje się do rozliczenia zaliczki w terminie 90 dni od dnia jej rozliczenia.
 1. Prosimy o informację kiedy możemy się spodziewać wzorów wniosków na dofinansowanie oraz o płatność na koszty bieżące i aktywizację Lokalnych Grup Działania oraz dla beneficjentów Priorytetu IV.

W dniu 3 października b.r. został opublikowany na stronie MGMiŻŚ oraz przesłany do Państwa formularz wniosku o dofinansowanie na koszty bieżące i aktywizację oraz pomoc przygotowawczą. Instytucja Zarządzająca podejmie wszelkie działania by formularz wniosku o płatność ukazał się jeszcze w listopadzie 2016 r. Jeśli chodzi o formularze wniosków dla beneficjentów IZ przewidujemy opublikowanie w końcu 2016 r.

 1. Prosimy o informację kiedy możemy spodziewać się wejścia w życie rozporządzenia regulującego współpracę pomiędzy Lokalnymi Grupami.

IZ dołoży wszelkich starań by rozporządzenie dotyczące współpracy zostało opublikowane w grudniu 2016 r.

 1. Dla Lokalnych Grup Działania finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa wydała Wytyczną w zakresie stosowanych procedur naborów, rozliczeń, regulaminów stosowanych w grupach. Czy Ministerstwo Żeglugi Morskiej i Gospodarki Śródlądowej planuje wydać podobne wytyczne?

IZ nie przewiduje wydania wytycznych w w/w zakresie. Obecnie priorytetem jest opracowanie dokumentów wdrożeniowych, formularzy wniosków, wzorów umów.

 1. Czy w przypadku wykrycia na etapie weryfikacji formalnej (przez pracownika biura LGD) lub podczas oceny operacji przez Radę np. przekroczenia przez wnioskodawcę limitu pomocy de minimis lub przysługującego limitu środków na jedną operację /jednego beneficjenta, Rada LGD ma prawo odrzucić dany wniosek (mimo, że wpisywałby się w realizację LSR)?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), to Zarząd Województwa posiada kompetencje w zakresie przyznania pomocy finansowej.

 1. Zwracamy się z prośbą o ustalenie wspólnej wizualizacji logotypów dla LGD dwufunduszowych.

Księga Wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 jest dostępna na stronie internetowej MGMiŻŚ pod adresem https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020 oraz została wysłana do wszystkich instytucji wdrażających PO RYBY 2014-2020 w dniu 28 października b.r.. Informacje dotyczące wizualizacji zostały określone rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) NR 763/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do charakterystyki technicznej działań informacyjnych i promocyjnych oraz wytycznych dotyczących reprodukcji symbolu Unii. Według IZ brak podstaw do ustalania wspólnej wizualizacji logotypów. Wizualizacja zależy od projektu i funduszu z którego zostało udzielone dofinansowanie.

Sprawę prowadzi:

Renata Kaszewska-Mika nr tel. 22 623 22 49

 

Pismo z odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ;;Różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką".

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 czerwca 2017 r. znak: DPROW-O.052.5.2017 w sprawie możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ;;Różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką", o których mowa w § 5 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r, w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U, poz, 1435), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie priorytetu 4\ uprzejmie informuję, że „osoby wykonujące pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury", należy definiować tak jak w okresie programowania 2007-2013. Zatem, osoba wykonująca pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury to:

 1. podmiot, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203 i 1948),
 2. prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSR:

      a). w zakresie chowu, hodowli lub połowu ryb jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art, 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 652), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub

      b). jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub

      c). w zakresie:

 • przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub
 • związanych z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

3. jest armatorem statku rybackiego:

 • o polskiej przynależności,
 • na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,
 • którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub

4. uzyskał pomoc z tytułu:

 • trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, objętego osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w PO RYBY 2007-2013, lub
 • uzyskał pomoc z tytułu działania 1.6 „Trwałe zaprzestanie działalności połowowej” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobo-oszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w PO RYBY 2014-2020.

5. będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR, utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt. 3.

Odnośnie definicji „podstawowej działalności rybackiej”, o której mowa w § 5 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie priorytetu 4, uprzejmie informuję, że pojęcie „podstawowej działalności rybackiej” należy utożsamiać z definicją „rybaka”, która zgodnie z ari 3 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 881/2008, (WE) nr 1198/2008 i (WE) nr 781/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z póżn. zm.), oznacza każdą osobę zajmującą się zarobkową działalnością połowową uznaną przez dane państwo członkowskie. W oparciu o powyższe należy przyjąć, że prowadzenie podstawowej działalności związanej z rybołówstwem jest równoznaczne z posiadaniem statusu rybaka i i prowadzeniem przez niego zarobkowej działalności połowowej.

 

Sprawę prowadzi:

Renata Kaszswska-Mika nr tei. 22 583 89 22

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież