Najnowsze Wiadomości :
: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych ko : W naszej siedzibie prawdziwa zima, widok dech zapiera w piersiach, powietrze świeże i mroźne, tyko bałwana jeszcze ulepić się nie da, bo śnieg sypki od mrozu. : W piątek 24 listopada obyło się kolejne spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne z przedstawicielami sektora rybackiego i wędkarzami dotyczące opracowania nowej Lo : W dniu 16 listopada 2023 Pani Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, w towarzystwie Prorektora ds. Studenckich - dr hab. inż. Toma : Byliśmy wraz z dziećmi z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych (w Dretyniiu i Kamnicy) w Politechnice Koszalińskiej. : Zarząd na posiedzeniu w dniu 08 listopada br., podsumował dotychczasowy stan prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie wdrażania Eur : RLGD - Pojezierze Bytowskie rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych : Pierwsze warsztaty już za nami. Jest wiele wspaniałych pomysłów i dobra diagnoza. Dużo w niej tradycji i rybackości obszaru, tylko rybaków wciąż mało, a to prze : Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. : Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych ko

Nasze Imprezy

Wiosenne porządki i ...
Stało się już tradycją, wzorem roku ubiegłego ...
Read more
Spinningowe Zawody ...
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" była ...
Read more
Byliśmy na obchodach ...
W niedzielę 17 lipca (wczoraj) miała miejsce bardzo miła ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Na przełomie września i października Zarząd obył dwa posiedzenia, podczas których podjęto wiele kluczowych decyzji dotyczących bieżącego funkcjonowania i spraw organizacyjno-administracyjnych.

Kwestą najważniejszą było wyznaczenie terminu Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków wraz z omówieniem porządku obrad i opracowaniem projektów sprawozdań rzeczowego i finansowego z działalności Zarządu za rok 2021.

W związku z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego o dodatkowej dostępności środków finansowych w działaniu 4.2 (Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych) zgodnie ze stanem na dzień 30.09.2022 r., w kwocie 634 353,55 zł (różnice kursowe, uwolnienie środków po umorzeniu dwóch spraw przez WSA w sprawie wniesionych protestów od oceny wniosków przez Radę) umożliwiającym ogłoszenie kolejnych naborów uzupełniających Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji w celu zdiagnozowania najistotniejszych potrzeb, a następnie ogłoszenia naborów dla zdiagnozowanego zakresu. Ważnym jest także fakt, że wnioski składane w tych naborach musza być praktycznie w dacie złożenia kompletne i gotowe do realizacji (np. wszystkie pozwolenia, uzgodnienia itp.).

Na wrześniowym posiedzeniu Zarząd opracował i złożył wniosek w ogłoszonym przez Burmistrza Bytowa naborze partnerów na rzecz tworzenia Strategii Zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa. Wniosek uzyskał akceptację Burmistrza Bytowa, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie’ zakwalifikowana została do partnerów biorących udział w pracach na rzecz tworzenia Strategii Zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa na lata 2022-2030.

Zaproszony na posiedzenie Zarządu Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Pan Jan Klasa omówił realizowany projekt dalszego zagospodarowania terenów nadbrzeżnych jeziora Jasień infrastrukturą turystyczną w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby RLGD PB w celu wzmocnienia funkcjonalności i atrakcyjności turystycznej Północnego Szlaku Rybackiego (projekt realizowany przez Gminę Czarna Dąbrówka w ramach przedsięwzięcia strategicznego UMWP Pomorskie Szlaki Kajakowe). Projekt jest w końcowej fazie realizacji w części inwestycyjnej. Na terenie działki wybudowano wiatę z grillownią, zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) wybudowano pomost oraz wykonano ścieżki spacerowe.

Wójt poinformował Zarząd, że w związku z przyjętym poziomem dofinansowania oraz kryterium ogólnej dostępności przez okres trwałości projektu wymagane będzie zastosowanie rozwiązania umożlwiającego swobodny dostęp do nowopowstałej infrastruktury turystycznej. W pierwszej kolejności będzie to otwarte przejście przez działki partnera projektu - operatora kajakowego, którego siedziba zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie. Dostęp (przejście) przez działkę stanowiącą własność RLGD PB ma być rozwiązaniem uzupełniającym.

Zarząd wyraził pełną akceptację dla stworzenia przejścia umożliwiającego dostęp do infrastruktury powstałej w ramach projektu i opracował koncepcję, która zostanie zrealizowana w najbliższym możliwym terminie. Będzie to stworzenie otwartego ciągu komunikacyjnego od strony wejścia głównego z równoczesnym zamknięciem otwartego dostępu do dalszej części działki RLGD PB (wymogi bezpieczeństwa).

Wójt Jan Klasa poinformował zebranych o zaplanowanej na dzień drugiego października br. imprezie plenerowej w ramach promocji projektu zwracając się równocześnie z prośbą o włączenie się w jej realizację. Uzgodniono, że RLGD PB udostępni budynek (toalety, energia elektryczna, zaplecze kuchenne) zorganizuje poczęstunek rybny (ryby wędzone, ryby z grilla) oraz grilla. Pogoda dopisała na imprezie wszyscy doskonale się bawili. Były rejsy jachtem, szanty, quizy terenowe, gry i zabawy, występy artystyczne lokalnych zespołów dziecięcych, dobre jedzenie, humor dopisywał wszystkim uczestnikom.

W wyniku przeprowadzonej analizy zagospodarowania terenu Zarząd stwierdził, że istnieje konieczność przebudowy miejsc parkingowych i dodatkowego zabezpieczenia gruntu pod instalacją fotowoltaiczną. Zabezpieczenie to ma polegać na wykonaniu utwardzenia, podsypki i wysypania tej części działki białym grysem. Zgodnie z pozyskaną wiedzą pozwoli to na zwiększenie wydajności paneli fotowoltaicznych. Przebudowa parkingu pozwoli na zwiększenie liczy miejsc parkingowych.

Prezes Roman Ramion wskazał także na konieczność przeprowadzenia renowacji i konserwacji rzeźb wykonanych z drewna lipowego podczas pleneru rzeźbiarskiego, który odbył się przed laty w siedzibie Stowarzyszenia. Podjęto decyzję, że prace te należy przeprowadzić po uprzednich konsultacjach z wyspecjalizowaną firmą.

W związku z wnioskiem „KaszubBait” organizującego na jeziorze Jasień w dniu  23 października br. zawody wędkarskie pn.: „Puchar Kaszub”, Zarząd podjął decyzję o udostępnieniu w tym dniu miejsc parkingowych w siedzibie RLGD PB w Łupawsku dla wędkarzy na parkowanie samochodów i łodzi. Zarząd wyraził dodatkowo zgodę na organizację bazy zawodów na działce RLGD PB w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora i skorzystania z dostępnej infrastruktury turystycznej.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież