Najnowsze Wiadomości :
: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje konkurs dla dzieci szkół podstawowych pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie : W dniu 29 października 2021 r. (piątek) w budynku Centrum Promocji i Edukacji w Łupawsku, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zeb : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line  : Zapraszamy wszystkich producentów produktów lokalnych i rękodzieła z terenu województwa pomorskiego na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Producentów Produ : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §12 ust. 5 i §13 ust.. 13, lit. f i g Statutu Stowarzyszenia Rybacka : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium „Aktualne możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych. : W dniu 07 października 2021 r. nowowybrany Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Bytowskie" odbył swoje pierwsze posiedzenie. : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : W dniu 24 września 2021r. w budynku Biblioteki Gminnej w Trzebielinie odbyło się Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowski : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f informuje, że w dniu 24 września 2021 r. (piątek

Nasze Imprezy

Spinningowe zawody ...
Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Jan ...
Read more
Młodzieżowa szkółka ...
3 lipca 2021 roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze ...
Read more
Wędkarski turniej dla ...
Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §12 ust. 5 i §13 ust.. 13, lit. f i g Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

z dnia 29 grudnia 2015r. tekst jednolity z późn. zm. informuje, że w dniu 29 października 2021 r. (piątek) pierwszy termin o godz. 13.45 drugi termin o godz. 14.00 w budynku Centrum Promocji i Edukacji w Łupawsku, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
4.Zatwierdzenie porządku obrad.
5.Zatwierdzenie protokołu z Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania
Członków RLGD „PB” z dnia 24.09.2021 r.
6.Wybór Komisji skrutacyjno-wyborczej oraz uchwał i wniosków.
7.Podjęcie Uchwał w sprawach:
a) zmiany do Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” (§15 ust. 3),
b) przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” (§2 ust. 1),
8.Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady RLGD „Pojezierze Bytowskie”
9.Prezentacja i konsultacje prac nad projektem rozbudowy Centrum Edukacji i Promocji w Łupawsku w ramach Północnego Szlaku Rybackiego z przeznaczeniem na obiekt tzw. „Banku genów ginących gatunków ryb i skorupiaków wraz z funkcją obsługi edukacyjnej, turystycznej i wyposażeniem”,
10.Dyskusja i wolne wnioski,
11.Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z §12 pkt. 10 Statutu członkowie, którzy nie mają opłaconych składek członkowskich nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków. Roczne składki członkowskie należy wpłacać na konto nr 67 2030 0045 1110 0000 0220 4000. Istnieje też możliwość wpłaty składki bezpośrednio przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków u księgowej stowarzyszenia.

Osoby reprezentujące: jst (powiat, gminy), organizacje pozarządowe, spółki, podmioty gospodarcze, chcące wziąć udział w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, a nie posiadające prawa do ich reprezentacji powinny przed wyznaczonym terminem WZC dostarczyć do biura RLGD PB, lub złożyć w sekretariacie WZC bezpośrednio przed jego rozpoczęciem właściwe pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji i udziału w wyborach.

Uwaga

W związku w wprowadzonym w Polsce stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 i wynikających z tego tytułu ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066), informujemy, że podczas Walnego Zebrania Członków RLGD PB, każdy zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego i dezynfekcji rąk bądź użycia rękawiczek jednorazowych.

Załącznik:

Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie”

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież