Najnowsze Wiadomości :
: Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §12 ust. 5 i §13 ust.. 13, lit. f i g Statutu Stowarzyszenia Rybacka : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium „Aktualne możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych. : W dniu 07 października 2021 r. nowowybrany Zarząd Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Bytowskie" odbył swoje pierwsze posiedzenie. : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : W dniu 24 września 2021r. w budynku Biblioteki Gminnej w Trzebielinie odbyło się Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowski : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f informuje, że w dniu 24 września 2021 r. (piątek : Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Jan Prądzyński wraz z Rybacką Lokalną Grupą Działania Pojezierze Bytowskie i Kołem PZW Bytów zorganizował w dniu : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : W 2021 roku Park Krajobrazowy ,,Dolina Słupi" obchodzi 40-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu zaplanowaliśmy dla zainteresowanych szereg spotkań. W większości : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatny Webinar informacyjny nt. "Programów Międzynarodowych na lata 2021-2027".

Nasze Imprezy

Spinningowe zawody ...
Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Jan ...
Read more
Młodzieżowa szkółka ...
3 lipca 2021 roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze ...
Read more
Wędkarski turniej dla ...
Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f informuje, że w dniu 24 września 2021 r. (piątek) pierwszy termin o godz. 1445 drugi termin o godz. 1500

w budynku Biblioteki Gminnej w Trzebielinie (sala widowiskowa), Trzebielino, ul. Pomorska 24 , odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Członków RLGD „PB” z dnia 28.09.2020 r.

6. Wybór Komisji skrutacyjno-wyborczej oraz uchwał i wniosków.

7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2020 r.,

  1. rzeczowego
  2. finansowego

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności RLGD PB za 2020 r.,

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RLGD PB za 2020 r. oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,

10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi RLGD PB absolutorium za 2020 r.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady RLGD PB za 2020 r.,

12. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady RLGD PB za 2020 r.

13. Przerwa kawowa, poczęstunek.

14. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia RLGD PB i podjęcie Uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia RLGD PB.

15. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia RLGD PB i podjęcie Uchwały w sprawie powołania i podziału funkcji między Członków Zarządu Stowarzyszenia RLGD PB.

16. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD PB i podjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD PB.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD PB.

18. Wybór Członków Rady Stowarzyszenia RLGD PB i podjęcie Uchwały w sprawie powołania Rady Stowarzyszenia RLGD PB.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia RLGD PB.

20 Informacja Dyrektora biura na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014­2020,

21. Dyskusja i wolne wnioski,

22. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że zgodnie z §12 pkt. 10 Statutu członkowie, którzy nie mają opłaconych składek członkowskich nie mają prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków. Roczne składki członkowskie należy wpłacać na konto nr 67 2030 0045 1110 0000 0220 4000.

Istnieje też możliwość wpłaty składki bezpośrednio przed Walnym Zebraniem Członków u księgowej stowarzyszenia.

Osoby reprezentujące: jst (powiat, gminy), organizacje pozarządowe, spółki, podmioty gospodarcze, chcące wziąć udział w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, a nie posiadające prawa do ich reprezentacji powinny przed wyznaczonym terminem WZC dostarczyć do biura RLGD PB, lub złożyć w sekretariacie WZC bezpośrednio przed jego rozpoczęciem właściwe pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji i udziału w wyborach.

Uwaga

W związku w wprowadzonym w Polsce stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 i wynikających z tego tytułu ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1066), informujemy, że podczas Walnego Zebrania Członków RLGD PB, każdy zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego i dezynfekcji rąk bądź użycia rękawiczek jednorazowych.

Zarząd RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Załącznik:

-

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież