Najnowsze Wiadomości :
: Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f informuje, że w dniu 24 września 2021 r. (piątek : Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Jan Prądzyński wraz z Rybacką Lokalną Grupą Działania Pojezierze Bytowskie i Kołem PZW Bytów zorganizował w dniu : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : W 2021 roku Park Krajobrazowy ,,Dolina Słupi" obchodzi 40-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu zaplanowaliśmy dla zainteresowanych szereg spotkań. W większości : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatny Webinar informacyjny nt. "Programów Międzynarodowych na lata 2021-2027". : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego organizuje kolejną- II edycję konkursu na najlepszy produkt lokalny pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni". : W związku z realizacją przez Gminę Potęgowo wydarzenia „Festyn tradycji i smaków w  Gminie Potęgowo”, Wójt Gminy Potęgowo oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury : W dniu 19 lipca 2021 r. zakończyła się ocena i wybór do dofinansowania przez Radę Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” wniosków złożonych w : Zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zostały dostosowane do wytycznych w sprawie przedłużenia ok : 3 lipca 2021 roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze Jeleń w Bytowie Zarząd Koła PZW w Bytowie przy współpracy z RLGD - Pojezierze Bytowskie zorganizował młod

Nasze Imprezy

Spinningowe zawody ...
Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Jan ...
Read more
Młodzieżowa szkółka ...
3 lipca 2021 roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze ...
Read more
Wędkarski turniej dla ...
Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" zakończyła swoją część zadania w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Lidera Powiat Bytowski - Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie pn.

„Dźwignia do zatrudnienia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa.

RLGD Pojezierze Bytowskie jako Partner umowy rozpoczęła realizację swojego zadania z dniem ogłoszenia naboru, w lipcu 2020 r. W terminie od 22.07.2020 r. do 04.08.2020 r. wpływały wnioski od przedsiębiorców z terenu Powiatu Bytowskiego o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym. W dniu 21.08.2020 r. zebrała się Komisja, która dokonała oceny wniosków i ogłoszono listę rankingową wniosków, które zostały pozytywnie rozpatrzone i mieściły się w limicie środków. Podpisano osiem umów z przedsiębiorcami na 23 000 zł każda oraz dodatkowo na półroczne refundowanie kosztów poniesionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego (łącznie ponad 65 tys. zł).  Jeden z pracodawców wycofał się z podpisania umowy.

Po wyposażeniu/doposażeniu stanowiska pracy i rozliczeniu się z poniesionych kosztów przez pracodawcę, dostarczeniu umów o pracę z uczestnikami projektu - osobami bezrobotnymi dokonano kontroli stanowisk pracy i wypłacono refundację. Pracodawca w okresie do 6 miesięcy składał wnioski o zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach projektu.

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" zakończyła swoje zadanie partnerskie w projekcie z końcem kwietnia 2021 r.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za zaproszenia do współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu przez Powiat Bytowski – Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie, a w szczególności z faktu, że dzięki tej współpracy udało nam się doposażyć łącznie 9 stanowisk pracy i refundować przez okres 6 miesięcy zatrudnienie osób bezrobotnych, które podjęły pracę na tych stanowiskach przedsiębiorcom z terenu Powiatu Bytowskiego.

  • Nauczyciel
  • Zagęszczarka E-project zgs25r
  • Zestaw interaktywny (3)
  • pracownik

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież