Najnowsze Wiadomości :
: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 27 maja 2021 r. na temat nowych możliwośc : Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" zakończyła swoją część zadania w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Lidera Powiat Bytowski : Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” z siedzibą w Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej możliwoś : Szanowni Państwo Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego podpisał z nami aneks nr 9 do Umowy Ramowej wraz z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju i Harmon : Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Bytowskie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Doradca ds. projektów w Biurze RLGD-PB Łupawsko 12, 77-116 Czarna : Szanowni Państwo, Przewidywana alokacja środków w naborach uzupełniających przewidzianych do ogłoszenia w pierwszym półroczu 2021 r.  przedstawia się następując : Kierunek Rybactwo w 2019 roku został transferowany na Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie (Zarządzenie nr 72/2019 Rektora UWM w Olsztynie). : Szanowni Państwo, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” planuje przeprowadzenie w pierwszym półroczu 2021 r. naborów uzupełniających dla następ : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium organizowane w dniu 13 kwietnia 2021 r. : Z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” składa

Nasze Imprezy

Młodzieżowa Szkółka ...
Dnia 1 sierpnia 2020 roku  Zarząd Koła Polskiego Związku ...
Read more
10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more
IV Ogólnopolska ...
W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” z siedzibą w Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej możliwości realizacji poniższego zamówienia:

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 32/1 w Łupawsku wraz z zaślepieniem przyłączy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach: opis techniczny rozbiórki oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.

 

 1. Lokalizacja planowanych prac:

77-116 Czarna Dąbrówka, Łupawsko 12, działka nr 32/1; obręb ewidencyjny Łupawsko

Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Preferowany termin realizacji : do 30 czerwca 2021r.

 

 1. Warunki dopuszczenia oferty oraz dokumenty wymagane na potwierdzenia spełnienia warunków:
 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane. W szczególności powinien wskazać i przedstawić uprawnienia osoby, która będzie pełniła rolę kierownika budowy.
 2. Wykonawca jest zobowiązany oświadczyć że posiada niezbędny potencjał i doświadczenie, które pozwolą na wykonanie pełnego zakresu zamówienia zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena - 100%

Cenę oferty należy określić jako ryczałtową, która powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem usługi wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w tym m.in.: podatek VAT, koszty zakładowe, dostawy do miejsca zmówienia itp.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:
 1. termin składania ofert – do 28.05.2021 r do godz. 15:00, oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za skuteczny termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 2. sposób składania ofert - oferty należy nadsyłać wyłącznie drogą pocztową lub kurierem w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie opatrzonej klauzulą: „Propozycja oferty cenowej na rozbiórkę budynku gospodarczego na działce 32/1 obręb ewidencyjny Łupawsko”.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres „Zamawiającego”, nazwę i adres „Wykonawcy”.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, cenę podaną w ofercie wyrazić cyfrowo i słownie.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Bytowskie”.
 4. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” zastrzega sobie prawo do uznaniowego wyboru Wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowani do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.
 5. Od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. protest, odwołanie oraz skarga.
 6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje, iż nie będzie posiadał prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności.

 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Tomasz Krauze – Dyrektor Biura RLGB PB – 59 822 12 50

 

Załączniki :

1) Formularz ofertowy.

2) Opis techniczny do projektu rozbiórki.

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4) Przedmiar robót.

5) Plan sytuacyjny.

6) Dokumentacja zdjęciowa- poniżej :

 • IMG_1369
 • IMG_1370
 • IMG_1371
 • IMG_1372
 • IMG_1375
 • IMG_1376
 • IMG_1378

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież