Najnowsze Wiadomości :
: W dniu 19 lipca 2021 r. zakończyła się ocena i wybór do dofinansowania przez Radę Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” wniosków złożonych w : Zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zostały dostosowane do wytycznych w sprawie przedłużenia ok : 3 lipca 2021 roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze Jeleń w Bytowie Zarząd Koła PZW w Bytowie przy współpracy z RLGD - Pojezierze Bytowskie zorganizował młod : W ramach Dni Bytowa Burmistrz Bytowa zaprasza na spacer przyrodniczy "Szlakiem Otto Smaliana w las". : Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII integracyjna impreza dla osób niepełnosprawnych pn. "Wielkie Rybobranie 2021". Pomimo padającego deszczu w : W dniu dzisiejszym tj. 09 czerwca br. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” podpisała umowę z firmą Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Rycki na r : 8 czerwca uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce wraz z wychowawczynią i opiekunem  wybrali się na pieszą wycieczkę ścieżką przyrodniczą "S : Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" informuje, że w dniach od 07 czerwca 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku będzie można składać wnioski o dof : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line w dniu 27 maja 2021 r. na temat nowych możliwośc : Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" zakończyła swoją część zadania w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Lidera Powiat Bytowski

Nasze Imprezy

Młodzieżowa szkółka ...
3 lipca 2021 roku na stanicy wędkarskiej przy jeziorze ...
Read more
Wędkarski turniej dla ...
Po rocznej przerwie 12 czerwca 2021r. odbyła się XVII ...
Read more
Młodzieżowa Szkółka ...
Dnia 1 sierpnia 2020 roku  Zarząd Koła Polskiego Związku ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” z siedzibą w Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej możliwości realizacji poniższego zamówienia:

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 32/1 w Łupawsku wraz z zaślepieniem przyłączy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach: opis techniczny rozbiórki oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.

 

 1. Lokalizacja planowanych prac:

77-116 Czarna Dąbrówka, Łupawsko 12, działka nr 32/1; obręb ewidencyjny Łupawsko

Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Preferowany termin realizacji : do 30 czerwca 2021r.

 

 1. Warunki dopuszczenia oferty oraz dokumenty wymagane na potwierdzenia spełnienia warunków:
 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane. W szczególności powinien wskazać i przedstawić uprawnienia osoby, która będzie pełniła rolę kierownika budowy.
 2. Wykonawca jest zobowiązany oświadczyć że posiada niezbędny potencjał i doświadczenie, które pozwolą na wykonanie pełnego zakresu zamówienia zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena - 100%

Cenę oferty należy określić jako ryczałtową, która powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem usługi wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w tym m.in.: podatek VAT, koszty zakładowe, dostawy do miejsca zmówienia itp.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:
 1. termin składania ofert – do 28.05.2021 r do godz. 15:00, oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za skuteczny termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 2. sposób składania ofert - oferty należy nadsyłać wyłącznie drogą pocztową lub kurierem w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie opatrzonej klauzulą: „Propozycja oferty cenowej na rozbiórkę budynku gospodarczego na działce 32/1 obręb ewidencyjny Łupawsko”.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres „Zamawiającego”, nazwę i adres „Wykonawcy”.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, cenę podaną w ofercie wyrazić cyfrowo i słownie.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Bytowskie”.
 4. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” zastrzega sobie prawo do uznaniowego wyboru Wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowani do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.
 5. Od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. protest, odwołanie oraz skarga.
 6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje, iż nie będzie posiadał prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności.

 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Tomasz Krauze – Dyrektor Biura RLGB PB – 59 822 12 50

 

Załączniki :

1) Formularz ofertowy.

2) Opis techniczny do projektu rozbiórki.

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4) Przedmiar robót.

5) Plan sytuacyjny.

6) Dokumentacja zdjęciowa- poniżej :

 • IMG_1369
 • IMG_1370
 • IMG_1371
 • IMG_1372
 • IMG_1375
 • IMG_1376
 • IMG_1378

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież