Najnowsze Wiadomości :
: Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 lutego 2024 r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. podjęła realizację bezpłatnych usług w ramach Lokalnego Punktu Informacyjn : W wtorek 30 stycznia br. obyło się drugie spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne z przedstawicielami sektora rybackiego, wędkarzami oraz przedstawicielami miaste : Jest nam miło poinformować Państwa, że we wtorek 30 stycznia br. obędzie się kolejne spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne ”on-line” z przedstawicielami sektora : W dniu dzisiejszym tj. 29 grudnia br. odbyło się ostanie w tym roku posiedzenie Zarządu. W trakcie obrad podsumowano bieżący rok, także całą perspektywę wdrażan : Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniem za d : W dniu 15 grudnia Starostwo Powiatowe w Bytowie wraz z Rybacką Lokalną Grupą Działania „Pojezierze Bytowskie” zorganizowały uroczyste spotkanie świąteczne w nas : Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych ko : W naszej siedzibie prawdziwa zima, widok dech zapiera w piersiach, powietrze świeże i mroźne, tyko bałwana jeszcze ulepić się nie da, bo śnieg sypki od mrozu. : W piątek 24 listopada obyło się kolejne spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne z przedstawicielami sektora rybackiego i wędkarzami dotyczące opracowania nowej Lo : W dniu 16 listopada 2023 Pani Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, w towarzystwie Prorektora ds. Studenckich - dr hab. inż. Toma

Nasze Imprezy

Uroczyste Spotkanie ...
W dniu 15 grudnia Starostwo Powiatowe w Bytowie wraz z ...
Read more
Wiosenne porządki i ...
Stało się już tradycją, wzorem roku ubiegłego ...
Read more
Spinningowe Zawody ...
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie" była ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more
×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: [ROOT]/images/stories/stories/rozbiorka21.
×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/stories/rozbiorka21

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” z siedzibą w Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka, zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej możliwości realizacji poniższego zamówienia:

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 32/1 w Łupawsku wraz z zaślepieniem przyłączy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach: opis techniczny rozbiórki oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.

 

 1. Lokalizacja planowanych prac:

77-116 Czarna Dąbrówka, Łupawsko 12, działka nr 32/1; obręb ewidencyjny Łupawsko

Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Preferowany termin realizacji : do 30 czerwca 2021r.

 

 1. Warunki dopuszczenia oferty oraz dokumenty wymagane na potwierdzenia spełnienia warunków:
 1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane. W szczególności powinien wskazać i przedstawić uprawnienia osoby, która będzie pełniła rolę kierownika budowy.
 2. Wykonawca jest zobowiązany oświadczyć że posiada niezbędny potencjał i doświadczenie, które pozwolą na wykonanie pełnego zakresu zamówienia zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena - 100%

Cenę oferty należy określić jako ryczałtową, która powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem usługi wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w tym m.in.: podatek VAT, koszty zakładowe, dostawy do miejsca zmówienia itp.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:
 1. termin składania ofert – do 28.05.2021 r do godz. 15:00, oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za skuteczny termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 2. sposób składania ofert - oferty należy nadsyłać wyłącznie drogą pocztową lub kurierem w zaklejonej nieprzejrzystej kopercie opatrzonej klauzulą: „Propozycja oferty cenowej na rozbiórkę budynku gospodarczego na działce 32/1 obręb ewidencyjny Łupawsko”.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres „Zamawiającego”, nazwę i adres „Wykonawcy”.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, cenę podaną w ofercie wyrazić cyfrowo i słownie.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Pojezierze Bytowskie”.
 4. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” zastrzega sobie prawo do uznaniowego wyboru Wykonawców, którzy zostaną zakwalifikowani do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.
 5. Od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. protest, odwołanie oraz skarga.
 6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje, iż nie będzie posiadał prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności.

 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Tomasz Krauze – Dyrektor Biura RLGB PB – 59 822 12 50

 

Załączniki :

1) Formularz ofertowy.

2) Opis techniczny do projektu rozbiórki.

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4) Przedmiar robót.

5) Plan sytuacyjny.

6) Dokumentacja zdjęciowa- poniżej :

{gallery}stories/rozbiorka21{/gallery}

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież