Najnowsze Wiadomości :
: Szanowni Państwo, informuję, że na stronie internetowej DPROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  zamieszczone zostały obowiązujące od dnia 31.12.2 : W dniach 24 grudnia 2020 r. (czwartek) oraz 28 - 31 grudnia 2020 r. (poniedziałek-czwartek) biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” będz : Szanowni Państwo!  Zarząd Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Bytowskie” ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. : Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia Będą czasem spokoju i szczęścia, radości przeżywanej w gronie najbliższych Oraz wytchnienia od codziennych obowiązków : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatny webinar w dniu 18 listopada 202 : Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stworzył „Pomorski e-bazarek” – stronę internetową, która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udz : Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego organizuje konkurs fotograficzny poświęcony tematyce unijnej pn. „Tu jest moje mi : Zakończyła się ocena wniosków złożonych w naborze 10.07-04.09.2020 r. Łącznie wpłynęło 23 wnioski w sześciu przedsięwzięciach. : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f  informuje, że w dniu 28.09.2020 r. (poniedziałe : Zakończyła się ocena wniosków w sprawie refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudni

Nasze Imprezy

Młodzieżowa Szkółka ...
Dnia 1 sierpnia 2020 roku  Zarząd Koła Polskiego Związku ...
Read more
10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more
IV Ogólnopolska ...
W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach projektu „Dźwignia do zatrudnienia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Program

 

 

Kto może ubiegać się
o refundację

 

Kto może zostać zatrudniony
w ramach refundacji stanowiska pracy

„Dźwignia do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa
5. Zatrudnienie

Działanie
5.2. Aktywizacja zawodowa

Poddziałanie
5.2.2. Aktywizacja zawodowa

- Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła, żłobek, klub dziecięcy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą świadczący usługi rehabilitacyjne;

-  Osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej.

Osoby powyżej 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytowie jako bezrobotne, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.

 

Limit środków dostępnych w naborze: 288.800,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania na jedno stanowisko pracy:

- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy: do 23.000,00 zł netto

- zatrudnienie subsydiowane: do 5.880,00 zł.


Tryb oraz termin i  miejsce składania wniosków:

  1. 1.Wnioski należy składać w terminie od 22.07.2020 r. do 04.08.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00 osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej/firmy kurierskiej, w biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka. Ostateczny termin składania wniosków upływa 04 sierpnia 2020 roku o godz. 15.00. W przypadku przesłania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską brana pod uwagę jest wyłącznie data i godzina wpływu wniosku do biura RLGD PB. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.
  2. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wyposażenie lub doposażenie  stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym”.
  3. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym w ramach projektu „Dźwignia do zatrudnienia”. (Do pobrania: Regulamin udzielania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudnieniem subsydiowanym w ramach projektu „Dźwignia do zatrudnienia”).
  4. Minimalna ilość punktów uprawniająca do otrzymania refundacji wynosi 16 pkt.
  5. Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka lub telefonicznie pod numerem 59 822 12 50 - pracownik ds. obsługi projektu „Dźwignia do zatrudnienia”– Jolanta Zielonka.
  6. Druki do pobrania:

-

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież