Najnowsze Wiadomości :
: Zakończyła się ocena wniosków złożonych w naborze 10.07-04.09.2020 r. Łącznie wpłynęło 23 wnioski w sześciu przedsięwzięciach. : Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ”Pojezierze Bytowskie”, na podstawie §13, pkt. 13, lit. f  informuje, że w dniu 28.09.2020 r. (poniedziałe : Zakończyła się ocena wniosków w sprawie refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z zatrudni : Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" informuje, że w dniach od 10 lipca 2020 roku do 04 września 2020 roku będzie można składać wnioski o dofi : W związku w wprowadzonym w Polsce stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 i wynikających z tego tytułu ograniczeń : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na bezpłatne webinarium organizowane w dniu 3 września 2020 r. poświęcone możliwościom pozys : Szanowni Państwo, zapraszamy do podzielenia się opinią na temat aktywności społecznej i relacji miedzy ludźmi w Państwa miejscu zamieszkania. Badanie prowadzone : W dniu 17. 08. 2020 r. (poniedziałek) biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” będzie nieczynne. : Burmistrz Bytowa zaprasza miłośników pieszych wędrówek w sobotę, 15 sierpnia 2020 r. na spacer po rezerwacie przyrody Gołębia Góra. : Dnia 1 sierpnia 2020 roku  Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Bytowie przy wsparciu LRGD "Pojezierze Bytowskie", Starostwa Bytowskiego oraz  Firmy KAR

Nasze Imprezy

Młodzieżowa Szkółka ...
Dnia 1 sierpnia 2020 roku  Zarząd Koła Polskiego Związku ...
Read more
10-lecie Stowarzyszenia ...
W październiku 2019 roku mija 10 lat od założenia naszego ...
Read more
IV Ogólnopolska ...
W dniach 25-27 września 2019 r. odbyła się IV Ogólnopolska ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

30 milionów dotacji dla pomorskich mikro i małych firm z branży czasu wolnego na niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19 – rusza specjalny konkurs.

Konkurs kierujemy do firm działających w branżach przemysłu czasu wolnego m.in.  hoteli, restauracji, wypożyczalni sprzętu turystycznego, czy  organizatorów aktywnych form wypoczynku. Dofinansowanie  nawet do 250 tys. zł można przeznaczyć na cele inwestycyjne ewentualnie w połączeniu ze wsparciem na kapitał obrotowy. Wnioski przyjmuje Agencja Rozwoju Pomorza już od 24 czerwca do wyczerpania środków. 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Szczegóły naboru tutaj: https://www.arp.gda.pl/2024,konkurs-2-2-1-3

Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  ogłasza wezwanie konkursowe (zwane dalej „naborem”) do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (nabór nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-003/20).

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie wezwania konkursowego dostępnym poniżej. 


Informacje o naborze:

Termin składania wniosków 

Rozpoczęcie naboru nastąpi w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00.


Termin rozstrzygnięcia naboru
Nabór odbywa się w trybie ciągłym. W związku z tym wnioski będą wybierane do dofinasowania sukcesywnie po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonalności.


Miejsce składania wniosków
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D
80-309 Gdańsk


Sposób składania wniosków 
Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (zwanym dalej „GWA”) dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy wysłać wniosek w formie papierowej wyłącznie listownie (pocztą).

Wnioski dostarczane osobiście nie będą przyjmowane. 

Termin na wysłanie wniosku w formie papierowej wynosi 1 dzień od dnia wysłania formularza wniosku w GWA. Wnioski, które zostały wysłane w wersji papierowej po tym terminie, nie podlegają rozpatrzeniu. 

Wniosek w formie papierowej należy wysłać w 1 egzemplarzu (1 egzemplarz wydruku formularza wniosku opatrzonego podpisami i pieczęciami osób upoważnionych wraz z 1 egzemplarzem załączników) oraz na nośniku optycznym (płyta CD lub DVD). Całość dokumentacji należy umieścić w segregatorze

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 4 Regulaminu wezwania konkursowego.


Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski? 
Nabór skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 6, z zastrzeżeniem ograniczenia wprowadzonego w pkt 13 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WP

Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”, tj.:

  1. hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),
  2. restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, 
  3. organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea),
  4. wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).

Uprawnieni do uczestniczenia w naborze są wyłącznie wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie oba poniższe warunki:

  1. posiadają siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa pomorskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego;
  2. prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych powyżej „branżach przemysłu czasu wolnego” co najmniej od dnia 1 lipca 2019 r.


Na co można otrzymać dofinansowanie? 
Nabór obejmuje typ projektu 2) wymieniony w pkt 5 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:  projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach przemysłu czasu wolnego polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz finansowaniu kapitału obrotowego.


Kryteria wyboru projektów: 

Kryteria formalne (obligatoryjne): 
Obszar A - Podstawowe
A.1. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.2. Kwalifikowalność wnioskodawcy
A.3. Kwalifikowalność wartości projektu
A.4. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.5. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne): 
Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu
A.1 Zakres rzeczowy projektu

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu 
B.1. Budżet projektu
B.2. Pomoc publiczna
B.3. Trwałość instytucjonalno-finansowa 

Definicje kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.2.1. przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do SzOOP RPO WP oraz w załączniku nr 7 do Regulaminu wezwania konkursowego.


Finanse:

Procent dofinansowania projektu 
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych  w przypadku wsparcia na cele inwestycyjne i 100 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku wsparcia na kapitał obrotowy. 


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach naboru wynosi 30 000 000 PLN.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 PLN. 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 000 000 PLN. 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 
Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR wynosi 250 000 PLN.

-

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież