Najnowsze Wiadomości :
: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 19 kwietnia 2018 r. poświęcone możliwościom po : Szanowni Państwo Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Bytowskie" informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018r. o godz. 14:00 w siedzibie : INFORMUJEMY, ŻE 30 MARCA 2018 ROKU (PIĄTEK) BIURO RYBACKIEJ LGD - „POJEZIERZE BYTOWSKIE” W ŁUPAWSKU BĘDZIE CZYNNE W GODZ. 7.00 – 13.30. : Miło nam powiadomić że 27 marca 2018 roku został rozstrzygnięty konkurs pt. „Stworki Śmieciorki”. : Z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich do Mobilnego Punktu Informa : Zgłoszenia przeszły nasz najśmielsze oczekiwania ! Dostaliśmy aż 224 Stworki Śmieciorki ! Komisja będzie miała mnóstwo pracy a zarazem  ogromny dylemat ! : Z dniem 13 marca br. zakończył się proces naboru wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego prz : Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 21 marca (w Słupsku) oraz 22 marca (w Bytowi : RLGD PB zaprasza na spotkanie w dniu 23 marca 2018 roku(piątek) do siedziby Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Pojezierze Bytowskie" w Łupawsku.

Nasze Imprezy

Z rybą i kaszubskimi ...
… - tak w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Pojezierze ...
Read more
Wystawa malarstwa ...
W sobotę 5 sierpnia 2017 Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie ...
Read more
Wielkie łowienie podczas ...
W dniach 1-3 maja 2017 roku na trzech jeziorach odbył się I ...
Read more

Wybrane Projekty

Przywrócenie ...
Projekt zakłada rewaloryzację średniowiecznego zamku w ...
Read more
Adaptacja mieszkania na ...
Reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji ...
Read more
Stworzenie koła ...
Celem projektu jest Stworzenie koła ekologiczno – ...
Read more

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w niedługim czasie ogłosi kolejne nabory wniosków.

 

Na co? Ile? Dla kogo?

 

L.P.

PRZEDSIĘWZIĘCIE

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ

WSKAŹNIKI

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

ALOKACJA

(zł)

 

1.

1.1.2. Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów gospodarczych

przedsiębiorstwo wykonujące działalność w sektorze rybactwa  lub osoby fizyczne wykonujące działalność w sektorze rybactwa

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

- Liczba utrzymanych miejsc pracy

Wskaźniki produktu:

- Liczba przebranżowionych podmiotów gospodarczych

- Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

 

 

do 50% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 300.000,00 zł

 

 

 

486.400,00

2.

1.2.1. Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw

przedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące działalność związaną z rybactwem­

 

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba uczestników działań informacyjnych i promocyjnych

- Liczba uczestników imprez, wydarzeń związanych z promocją i kulturą           

- Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

- Liczba utrzymanych miejsc pracy

Wskaźniki produktu:

- Liczba publikacji, kampanii

- Udział w targach

- Liczba wyposażonych przedsiębiorstw w sprzęt ułatwiający/zapewniający możliwość rozwoju w łańcuchu dostaw produktów rybackich

- Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje.

 - Liczba wyposażonych przedsiębiorstw w sprzęt ułatwiający/zapewniający możliwość rozwoju w łańcuchu dostaw produktów rybackich

- Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje

do 50% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 300.000,00 zł

530.886,88

3.

1.2.2. Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie lub modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury

przedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące działalność związaną z rybactwem­, przy czym w przypadku operacji skierowanych do młodych ludzi wnioskodawcą może być osoba, która nie ukończyła 40 lat

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba uczestników działań informacyjnych i promocyjnych    

- Liczba uczestników imprez, wydarzeń związanych z promocją i kulturą

- Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)                              

- Liczba utrzymanych miejsc pracy

Wskaźniki produktu:

- Liczba przedsiębiorstw z usprawnioną lub zmodernizowaną produkcją

do 50% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 300.000,00 zł

660.360,00

4.

1.2.3. Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB

jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podległe tym jednostkom i organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury

- liczba wydarzeń promujących tradycję akwakultury;

 

do 50% kosztów kwalifikowalnych; lub 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku spełniania warunków zawartych w art. 95 ust. 3 Rozporządzenia nr 508/2014; nie więcej niż 300.000,00 zł

36.650,00

5.

2.1.1. Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego elementów w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu wodnemu i podejmowanie działań  na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii

przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, NGO, jednostki sektora finansów publicznych

Wskaźniki rezultatu:

- Liczba uczestników akcji dot. świadomości ekologicznej.

- Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Wskaźniki produktu:

- Liczba zakupionego sprzętu do przeciwdziałania kłusownictwu

- Liczba projektów dotyczących pozostałego obszaru – ochrony, poprawy środowiska i jego elementów

do 50% kosztów kwalifikowalnych; lub 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku spełniania warunków zawartych w art. 95 ust. 3 Rozporządzenia nr 508/2014; nie więcej niż 300.000,00 zł

1.287.070,00

6.

2.2.1. Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci szlaków turystycznych w powiązaniu i harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i rozwój infrastruktury towarzyszącej wodnym szlakom komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie powiązanej z działalnością rybacką

jednostki samorządu terytorialnego, NGO

Wskaźnik rezultatu:

- Poprawa oceny atrakcyjności turystycznej obszaru RLGD PB.

- Wzrost liczby turystów.

- Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty.

Wskaźnik produktu:

- Liczba rozbudowanych, zmodernizowanych szlaków turystycznych

- Liczba rozbudowanych, zmodernizowanych ścieżek edukacyjnych

- Liczba wspartych projektów dot. infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym

 

do 50% kosztów kwalifikowalnych; lub 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku spełniania warunków zawartych w art. 95 ust. 3 Rozporządzenia nr 508/2014; nie więcej niż 300.000,00 zł

1.345.528,00

7.

2.2.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjnych, kulturowych powiązanych z rybactwem, w tym ułatwienie dostępu do nich (likwidacja barier architektonicznych) oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół tych obiektów

jednostki samorządu terytorialnego

Wskaźniki rezultatu:

- Poprawa oceny atrakcyjności turystycznej obszaru RLGD PB

- Wzrost liczby turystów

- Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty

Wskaźniki produktu:

- Liczba wybudowanych, rozbudowanych, zmodernizowanych, wyposażonych obiektów kulturalnych i rekreacyjnych

- Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji Strategii

 

do 50% kosztów kwalifikowalnych; lub 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku spełniania warunków zawartych w art. 95 ust. 3 Rozporządzenia nr 508/2014; nie więcej niż 300.000,00 zł

1.294.200,00

Poniżej publikujemy wzory wniosku o dofinansowanie oraz instrukcję jego wypełniania i uproszczony biznesplan. Komplet dokumentów ukaże się z ogłoszeniem o naborze.

 

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

 

Dodaj komentarz